BLOOM

ALGEMENE VOORWAARDEN

BEDRIJFSGEGEVENS

BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling
Imre de Jong – van Eijl
imre@bloomhofvanzelfontwikkeling.nl 
Tel: 06-48233963
KVK: 58100091
BTW: NL196489027B01

1. ALGEMEEN

 • Dienstverlener: BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling en/of de persoon die de dienst verleend namens BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling.
 • Klant: De persoon of personen ten behoeve van wie BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling haar diensten verleent.
 • Opdrachtgever: De persoon of instantie die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de diensten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling (deze kan gelijk zijn aan de klant.)
 • Diensten: Te leveren diensten door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling. Dit kan zijn: Coaching, Astrologische consulten en duidingen, workshops, lezingen en trainingen op het gebied van Zelfontwikkeling.
 • Overeenkomst: Schriftelijke (dan wel mondelinge) overeenkomst tot het aangaan van een eenmalige of meerdaagse dienstafname door opdrachtgever (en klant) bij BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling.

2. UITVOERING

 • Startdatum: Voor meerdaagse diensten bij BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling geldt de intake of de eerste bijeenkomst als startdatum. Voor éénmalige diensten geldt de datum waarop de dienst wordt geleverd als startdatum.
 • Het oriënterend gesprek wordt gezien als een eenmalige dienst. Wanneer een meerdaags traject volgt wordt de eerstvolgende bijeenkomst gerekend als startdatum.
 • Looptijd: Duur van de afgenomen dienst loopt van startdatum tot de afgesproken laatste bijeenkomst. In het geval van een doorlopend traject kan het zijn dat er nog geen datum is bepaald voor de laatste bijeenkomst en zal deze middels overleg met opdrachtgever (en klant) worden afgestemd.
 • De geleverde diensten vinden plaats op vooraf door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling gecommuniceerde locatie. BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling is gerechtigd om de locatie (tussentijds) te wijzigen en zal de klant hiervan dan tijdig op de hoogte brengen.
 • BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling is gerechtigd inhoudelijke aanpassingen door te voeren gedurende de looptijd van de verleende dienst. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met opdrachtgever en/of klant plaatsvinden.

3. ANNULERING

 • Annuleren: Het (tijdelijk) opzeggen van de diensten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling.
 • Klant mag tot 24 uur voor een afspraak kosteloos annuleren.
 • Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van tevoren afzegt of simpelweg niet op de afspraak verschijnt, worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht. Met een uitzondering wanneer er sprake is van feiten en omstandigheden die de klant duidelijk niet in staat stellen aanwezig te zijn en/of overmacht buiten zijn/haar schuld. In overleg zal gezocht worden naar een vervangende datum.
 • Bij annulering van een afspraak die onderdeel uitmaakt van een meerdaagse training waarbij ook andere deelnemers zijn betrokken is het niet altijd mogelijk de gemiste dag in te halen. Er wordt dan indien mogelijk in overleg met de klant gezocht naar een passende oplossing om niet te veel achter te lopen op de overige deelnemers.
 • Bij annulering door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling van een afspraak zal er op korte termijn in overleg worden gezocht naar een vervangende datum. 

4. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN EEN MEERDAAGSE DIENST

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de dienstverlening niet meer kan plaatsvinden. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
 • Indien de dienstverlening eenzijdig wordt beëindigd door de opdrachtgever en/of klant zal, indien onderbouwd en gegrond, een tegemoetkoming van 75% van de openstaande uren worden gerestitueerd door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling. 
 • Indien de dienstverlening eenzijdig wordt beëindigd door de dienstverlener BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zal een tegemoetkoming van 100% van de openstaande uren worden gerestitueerd door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling.  Mits er geen sprake is van bijzondere bepalingen, zie punt 13.

5. TARIEVEN

 • Tarieven: De prijs voor de diensten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zoals genoemd op de website van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling of anders schriftelijk afgesproken en geaccordeerd.
 • Alle genoemde bedragen op deze website en in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW.

6. FACTURATIE

 • Bij eenmalige diensten vindt facturatie plaats na afname van de dienst. De factuur wordt per mail naar de opdrachtgever toegestuurd.
 • Bij meerdaagse diensten vindt facturatie plaats dan wel voorafgaand of na het eerste gesprek plaats. De opdrachtgever wordt hier vooraf door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling op gewezen. De factuur wordt per mail naar de opdrachtgever toegestuurd.
 • Bij afname van een dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling en wordt maximaal 15 jaar bewaard.
 • Mocht de klant naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling imre@bloomhofvanzelfontwikkeling.nl met zijn/haar naam, de gegevens én datum/periode van de dienst, ontvangt de klant binnen één week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur.

7. BETALING

 • Betaling dient voor de vervaldatum, vermeld op de factuur, te worden voldaan.
 • Na de vervaldatum zal de opdrachtgever een betaalherinnering ontvangen.
 • Mocht de opdrachtgever de factuur na twee herinneringen alsnog niet betalen zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 40e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.
 • Bij niet tijdige betaling kan de klant toegang tot bijeenkomsten worden ontzegd. BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling is in dit geval gerechtigd de samenwerking stop te zetten.
 • Indien de opdrachtgever, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan deze zich uitsluitend schriftelijk wenden tot BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling imre@bloomhofvanzelfontwikkeling.nl met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

8. INSPANNINGSVERPLICHTING

 • BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting wat wil zeggen dat BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling niet garant kan staan voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 • BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling geleverde diensten.
 • De activiteiten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zijn gericht op groei, ontwikkeling en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het succes en/of het behalen van gestelde doelen. BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling rust slechts een inspanningsverplichting. (Zie punt 8.)
 • BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De diensten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zijn geen vervanging van een psychologisch, medisch consult en/of therapie.

10. DOSSIER EN GEHEIMHOUDING

 • Persoonsgegevens en persoonlijke informatie die gedeeld wordt met, en tijdens de bijeenkomsten bij, BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling zal vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor BLOOM – hof van Zelfontwikkeling en de betreffende klant.
 • De wijze van omgang met persoonlijke informatie is opgenomen in de Privacy Overeenkomst van BLOOM Hof van Zelfontwikkeling.
 • De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. Een derde, zoals een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.
 • Ervaringen binnen de diensten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling kunnen worden verwerkt in openbare uitingen. Dit zal altijd op een zodanige manier gebeuren dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke klant of klanten hierbij betrokken was/waren. Bij enige twijfel over het anonimiseren zal contact op worden genomen met de desbetreffende klant/klanten.

11. COPYRIGHT

 • Op al het materiaal dat BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur.

12. KLACHTEN

 • Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over de geleverde diensten kan dat aangegeven worden bij BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling. In overleg wordt met de opdrachtgever en/of klant gekeken naar de redelijkheid hiervan en zal gezocht worden naar een passende aanpak en oplossing.

13. BIJZONDERE BEPALINGEN

 • BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling behoudt zich het recht om een opdrachtgever en/of klant die door zijn/haar ongepast of grensoverschrijdend gedrag de bijeenkomst of het traject verstoort dan wel anderszins belemmerd, van deelname uit te sluiten.
 • Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever. In dit geval vindt er geen restitutie van kosten plaats.

14. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling.
 • Wanneer één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 • BLOOM – Hof van Zelfontwikkeling behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 • Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.